Produse

EMSYS – Core University

EMSYS – Core University susține universitățile în procesele academice integrându-se cu cele administrative, financiar-contabile, sociale și de resurse umane. Structurile de analiză și bugetare sunt corelate cu structurile academice (facultăţi, departamente, cicluri de studii, forme de învăţământ, programe de studii) în scopul unui management academic şi financiar performant.

EMSYS – Core University modelează procesele specifice universităților în scopul îmbunătățirii serviciilor pentru studenți corelat cu scăderea costurilor organizaționale: Managementul școlarității(ciclul licență, masterat, doctorat, rezidențiat), Absolvenți(Alumni), Taxe (studiu, cazare, speciale), Burse (studiu, sociale, merit, pentru performanţe deosebite), Managementul căminelor, Raportare academică. Procesele academice, suport sunt disponibile studenților printr-un portal oferind informații școlare și financiare.

Școlaritate

Mananagentul școlarității conferă dinamica proceselor din cadrul universității, se află într-o continuă evoluție pentru a răspunde necesităților personalului administrativ și corpului profesoral.

Organizarea academică în structuri universitare se modelează de utilizator, fără a fi necesară intervenția furnizorului. În sistem se pot întocmi și gestiona planuri de învățământ pentru a obține curriculum detaliat pe discipline, seminarii, lucrări practice cu numar de credite specifice.
Sistemul de management al școlarității este parte integrantă a sistemului EMSYS care funcționeaza cu o bază de date unică.
Informațiile despre cadrele didactice utilizate în sistem sunt aceleași folosite în modulul de Resurse Umane și folosesc la întocmirea ștatelor de funcții și estimări privind finanțarea și întocmirea bugetelor.
Cadrele didactice se folosesc în definirea structurii planurilor de învățământ și a contractelor de studii ca și titulari de curs cât și ca examinatori pentru evaluări.

Deoarece fiecare universitate are specificul său, formulele de calcul pentru mediile de departajare a studenților nu se aseamană. Medii cu formule dinamic configurabile sunt raspunsul pentru această problemă în EMSYS University. Clasamentul studenților pentru cazare, obținerea de burse sau alte scopuri se poate realiza conform mediilor configurate de utilizator.

Sistem ECTS – rezultatele școlare din sistem sunt in corelație cu sistemul european de evaluare, programele de mobilitate sunt ușor de modelat în activitatea academică a studentului.

Birocrația în procesul de evaluare este mult diminuată prin cataloage electronice pentru tipuri complexe de examinări,reexaminări.

Prin EMSYS University se pot tipări acte de studii conform cerințelor Ministerului Educației evitând astfel posibile erori de completare și obținând o standardizare a aspectului documentelor emise: Situație școlară student – tipizat, Diplome de studiu tipizate

Taxe

Cu o importanţă deosebită trebuie tratat numărul de studenţi cu taxă, deoarece ei sunt principala sursă pentru veniturile proprii ale universităţii, de aceea evidența contabilă analitică a taxelor de școlarizare, ocazionale, de cazare, in funcție de credite restante pentru studenții înmatriculați, indiferent de forma de școlarizare (cursuri de zi, ID, postuniversitare) este o acțiune care implică efort susținut din partea personalului administrativ. EMSYS University permite gestiunea taxelor prin multiple unelte : cuantum taxe în monede diverse, tranşe de plată (valoare tranşă, data programată la plată, data scadentă la plată, reguli pentru întârziere la plată, condiţii exmatriculări pentru neplata taxei), generare debite în funcţie de statutul studentului.
EMSYS University este parte a sistemul integrat EMSYS ERP, de aceea plațile prin casierie, banca se revăd imediat în situația plăților pe student. Se pot obține astfel fără alte prelucrări liste cu studenți restanțieri la plată, studenți în situația de a fi exmatriculați pentru neplată etc.

Deoarece mijloacele de plată sunt în continuă evoluție, plățile taxelor de studiu la bănci devin din ce în ce mai frecvențe. EMSYS University pune la dispoziție importuri automate de încasări de la bănci.

Informațiile despre taxe și plăți la fel cu informațiile despre rezultatele examinărilor sunt importante pentru student. Portalul EMSYS University conferă acces studenților la informații despre plăți și taxe în timp real.

Cămine

În procesul de cazare componenta importantă o reprezintă baza materială de care dispune universitatea. Stabilirea bazei materiale, a numărului de locuri repartizate fiecărei facultăți sau departament din universitate, până la nivelul anilor de studiu este posibilă în concordanță cu structura campusului.

Informațiile despre cămine, administratorii de cămin, camere, locurile de cazare și destinația acestora se pot gestiona în EMSYS University pentru a obține o eficientizare a procesului de cazare.

După definirea bazei materiale studenții pot fi inregistrați ca și cazați în cămine. În ajutorul acestui proces, sistemul pune la dispoziție rapoarte, clasamente și situații în baza cărora utilizatorul să decidă care sunt studenții eligibili pentru cazare. Rapoartele (Oglinda cămin, Situația regiei de cămin, Locuri libere cămin) oferă situația cazării și încasărilor în timp real

EMSYS University gestionează debitele studenților și pentru taxe de cazare. Sunt disponibile proceduri pentru calculul penalităților de întârziere la plata taxei în funcție de numărul de zile de întârziere de la data de grație și cuantumul valoric sau procentual al penalizării pentru fiecare zi întârziere. Aplicația implementează un sistem de avertizare pentru studenții care au depășit termenul de grație.

Deoarece mijloacele de plată sunt în continuă evoluție, plățile taxelor de cămin la bănci devin din ce în ce mai frecvente. EMSYS University pune la dispoziție importuri automate de încasări de la bănci.

Informațiile despre taxele de cazare sunt importante pentru student, astfel portalul EMSYS University conferă acces studenților la informații despre plăți și taxe în timp real.

Burse

EMSYS University gestionează toate tipurile de burse existente în mediul universitar: bursa de performanța, bursa de merit, bursa de studiu, bursa de ajutor social, bursa specială. Urmărirea distribuirii fondurilor bursiere în fiecare an universitar se realizează printr-o multitudine de rapoarte ce reprezintă baza pentru realizarea de previziuni bugetare pentru anii universitari următori.
Definirea burselor ține cont de cuantumul, valuta bursei, tipul, valuta plății și alte caracteristici. Cuantumul lor este definit pentru fiecare an universitar în parte.

Bursierii se declară din multitudinea de studenți care care au dreptul sa primeasca un anumit tip de bursă. Prin utilizarea calculului de burse se generează propunerea de plată burse pentru o sesiune de acordare și pentru studenții declarați bursieri.
Pentru universitățile care oferă bursele pe carduri, este posibilă generarea fișierelor cu bursierii către bănci și obținerea de situații cu plățile către fiecare bancă.

Deoarece portalul este integrat cu sistemul de management al școlarității, folosind o bază de date comună, informațiile referitoare la burse disponibile în portal nu necesită o actualizare ulterioară acestea prezentând în timp real datele existente în sistem.