Produse

EMSYS – Asset Management

EMSYS Asset Management a fost proiectat pentru a asista organizațiile în scopul îmbunătățirii performanței și menținerii stării funcționale a activelor pe o perioadă cât mai îndelungată și integrarea gestiunii activelor cu obiectivele de business ale organizației în conformitate cu standardele PAS 55 și ISO 55000. Conceptele de managementul activelor și de bune practici în domeniu, implementate în produsul nostru oferă organizațiilor posibilitatea îndeplinirii obiectivelor specifice:

-cunoașterea cu exactitate a activelor proprii existente în organizație
-gestionarea activelor cedate sau preluate de la terți
-planificarea lucrărilor de mentenanță în concordanță cu resursele financiare
-creșterea rolului activității de prevenire a întreruperilor în funcționare
-îmbunătățirea capacității de reacție la producerea de incidente sau avarii
-reabilitarea sau înlocuirea activelor degradate la momentul oportun
-minimizarea costurilor pe întreg ciclul de viață al activelor
-alocarea eficientă a resurselor de exploatare și întreținere
-asigurarea necesarului de piese de schimb și materiale pentru mentenanță
-coordonarea lucrărilor de mentenanță cu programul de fabricație
-promovarea politicilor de mediu, sănătate și siguranță

Analizele de business și indicatorii de performanță implementați în EMSYS oferă o imagine realistă a activității din domeniu la toate nivelele organizației. Prin modelările și configurările implementate se pot gestiona active de natura echipamentelor mecanice și electrice, instalații, clădiri, terenuri, active liniare: drumuri, rețele electrice, conducte, etc. Acest lucru face din EMSYS o soluție pentru organizații din domenii diferite: producția industrială, producția de energie, extracție, utilități, sector public, etc.

Gestiunea Activelor

EMSYS abordează activele din mai multe perspective: forma de proprietate, localizarea geografică, funcționalitatea sistemelor, responsabilități patrimoniale și manageriale, proprietăți și caracteristici comune. Toate aceste elemente de arhitectură cât și informațiile despre fiecare activ formează conceptul de gestiune a activelor. Gestiunea Activelor descrie organizarea datelor referitoare la active, cum se colectează și se gestionează, cât de completă este informația, cum pot fi accesate, localizarea, costurile istorice, starea (condiția) activelor, criticitatea, istoricul lucrărilor de mentenanță etc.

Managementul Mentenanței

EMSYS implementează cele două tipuri principale de mentenanță a activelor, preventivă șicorectivă conform standardului european EN 13306:2010.

Modulul Mentenanță Preventivă pune la dispoziția managerilor de active instrumente de prevenție pentru asigurarea unei disponibilități cât mai mari a activelor și pe un termen cât mai lung. Planificarea lucrarilor de mentenanță este propusă de sistem sau de responsabili, intră într-un proces de aprobare, lucrările putând fi lansate, amânate sau replanificate în concordanță cu bugetul organizației, obiectivele de producție sau alte constrângeri.

Elaborarea graficelor de inspecție și gestionarea masurătorilor efectuate în cadrul lor oferă informații pentru planificarea altor lucrări necesare funcționării optime și prevenirii întreruperilor.

Fluxurile implementate în modulul Mentenanță Corectivă au rolul de a crește capacitatea de reacție la producerea incidentelor sau avariilor în scopul restaurării stării normale a activelor. Sistemul permite înregistrarea directă a notificărilor de mentenanță corectivă sau preluarea din diverse surse: inspecții, call-center, echipamente de monitorizare. Statisticile realizate pe baza înregistrării defectelor, cauzelor și consecințelor dau posibilitatea prevenirii producerii căderilor în viitor și o repartizare judicioasă a fondurilor necesare activității de mentenanță corectivă.

Managementul Lucrărilor de Mentenanță gestionează lansarea, execuția și închiderea lucrărilor de mentenanță provenite din planul aprobat sau din cererile de lucrări de mentenanță corectivă rezultate din notificări. O lucrare de mentenanță poate fi executată printr-un ordin de lucru sau printr-un proiect. Cheltuielile cu resursele necesare lucrărilor de mentenanță corectivă executate în regim de urgență pot fi înregistrate ulterior în sistem.

Ordinele de lucru pot fi executate individual sau grupate într-o comandă de lucru. Comenzile asociate lucrărilor de mentenanță sunt integrate în managementul general al comenzilor de lucru cu posibilitatea ca utilizatorii din domeniul mentenanței să le gestioneze separat. Execuția lucrărilor de mentenanță prin proiecte se realizează prin generarea unuia sau mai multor ordine de lucru pe fiecare task descris în planul proiectului. Ordinele de lucru astfel lansate urmează același proces de execuție prin comenzi de lucru.

Performanța și Costurile Activelor

Monitorizarea Activelor

Alertele emise de sistem oferă o imagine în timp real a situațiilor apărute în gestionarea activelor și a activității de mentenanță: cât de completă este informația, cum este raportată activitatea echipamentelor, scadențele specifice activelor (asigurări, autorizări cerute de lege, verificări metrologice, termene de garanție, gajări). Alte alerte se emit în legatură cu scadența termenelor de planificare, lansare și închidere a lucrărilor de mentenanță, scăderea stocurilor sub nivelul programat.

Raportare
Rapoartele standard referitoare la lucrările de mentenanță, analiza costurilor, analiza căderilor, ciclul de viață sunt disponibile sub formă de liste, grafice, tablouri de bord. Indicatorii de performanță implementați permit managerilor să urmarească performanța si valoarea adăugată de active la business-ul organizației.